เอกสารงานประกันคุณภาพภายใน

เอกสารแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ตามกระทรวงฯ2561 ดาวน์โหลด

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด

sar รายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด

คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด

กำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนเชียงของวิทยาคม ดาวน์โหลด

ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์COVID – 19 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาวน์โหลด

งานประกันปีการศึกษา 2565

แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานปีการศึกษา 65 ดาวน์โหลด

ประกาศค่าเป้าหมายโรงเรียนเชียงของวิทยาคม ปี 65 ดาวน์โหลด

ตารางวิเคราะห์หลักฐานร่องรอย 65 ดาวน์โหลด

แบบสรุปผลการประเมินภายใน 2564 ดาวน์โหลด

ปฏิทินกิจกรรม ณ วันที่ 17 พ.ค. 65 ดาวน์โหลด

แผนปฏิบัติการ ดาวน์โหลด

รายงาน OBECQA ดาวน์โหลด

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2562-2565 ดาวน์โหลด

งานประกันปีการศึกษา 2566

แผนปฏิบัติการประจำปี 2567 ดาวน์โหลด

Message us