หน้าแรก

ผู้บริหารโรงเรียนเชียงของวิทยาคม


นายวรวัติ กิติวงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม


นายฐปนรรฑ์ ปัญญาอัศวโชติกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม


นางจิตริณี รุ่งสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม


นายภูวสิษฏ์ บุญศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม

วิสัยทัศน์ “มุ่งมั่นจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฎิรูปการเรียนรู้ สู่มาตรฐานการศึกษาชาติ

เป้าหมาย ” เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ “

บริการออนไลน์

บริการด้านสารสนเทศให้กับนักเรียนผู้ปกครองคณะครูผู้บริหาร

งานทะเบียน-วัดผล (SGS)

กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (School MIS)

กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)

Data Management Center
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา

สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระบบรายงานการรับนักเรียน

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

B-OBEC ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้

การรายงานผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา

การรายงานผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เว็บไซต์ สพม.เชียงราย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

E-Money

การรายงานเงินเดือน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้

โรงเรียนเชียงของวิทยาคมโรงเรียนดีใกล้บ้าน

โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
350 หมู่ 10 บ้านโจ้โก้ ต.เวียง
อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140

ckwschool@hotmail.com
0-5379-1434

Message us