การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ปี 2566

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อย 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อข้อมูล
01โครงสร้าง
02ข้อมูลผู้บริหาร
03อำนาจหน้าที่
04แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
05ข้อมูลการติดต่อ
06กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

ข้อข้อมูล
07ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ข้อข้อมูล
08Q&A
09Social Network

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน

ข้อข้อมูล
010แผนดำเนินงานประจำปี
011รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
012รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

ข้อข้อมูล
013คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

ข้อข้อมูล
014คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
015ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
016รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
017E–Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อข้อมูล
018แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
019รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
020รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อข้อมูล
021แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
022ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
023สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
024รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อข้อมูล
025นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
026การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
027หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
028รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ข้อข้อมูล
029แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
030ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
031ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อข้อมูล
032ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
033การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ข้อข้อมูล
034เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
035การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

ข้อข้อมูล
036การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
037การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ข้อข้อมูล
038การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริต

ข้อข้อมูล
039แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
040รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
041รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในสถานศึกษา

ข้อข้อมูล
042มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา*
043การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน สถานศึกษา*
Message us