หน้าแรก

ผู้บริหารโรงเรียนเชียงของวิทยาคม


นายวรวัติ กิติวงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม

วิสัยทัศน์ “มุ่งมั่นจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฎิรูปการเรียนรู้ สู่มาตรฐานการศึกษาชาติ

เป้าหมาย ” เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ “

บริการออนไลน์

บริการด้านสารสนเทศให้กับนักเรียนผู้ปกครองคณะครูผู้บริหาร

งานทะเบียน-วัดผล (SGS)

กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (School MIS)

กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)

Data Management Center
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา

สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การรายงานผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา

การรายงานผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

เว็บไซต์ สพม.เชียงราย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้

โรงเรียนเชียงของวิทยาคมโรงเรียนดีใกล้บ้าน

โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
350 หมู่ 10 บ้านโจ้โก้ ต.เวียง
อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140

ckwschool@hotmail.com
0-5379-1434
Message us