การลงเวลาและรายงานผล

แบบบันทึกลงเวลาปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร

เวลา 06.00 น. – 08.30 น. 

Link : https://bit.ly/3gNi2E6

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน

เวลา 16.30 น. – 22.00 น.

Link : https://bit.ly/38tgx9y

Message us