เพลงมาร์ช โรงเรียน

พวกเราชาวเชียงของวิทยาคม

สีชื่นชม ” ม่วง – ขาว ” พราวสีสัน

” สีม่วง ” คือ ” ชาติ – องค์ราชัน “

” สีขาว ” นั้น ” ศาสนา ” ประจำใจ

อักษรย่อ ” ช.ข.ว. ” หนอน้องพี่

เรื่อง ” เรียนดี ” พวกเราเอาใจใส่

การกีฬา ” เล่นดี ” มีวินัย

” มีมารยาท ” ล้วนให้ใฝ่นิยม

เกียรติยศ ศักดิ์ศรี มากมีพร้อม

จะไม่ยอมให้ใครที่ใหนข่ม

พวกเราชาวเชียงของวิทยาคม

แสนชื่นชมซึ้งค่าสถาบัน

Message us