แบบประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ

คำชี้แจง     แบบสอบถามชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบสารสนเทศ ของโรงเรียนเชียงของวิทยาคม อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของผู้ใช้ กรุณากรอกแบบสอบถามตามความจริง ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

>>แบบประเมินความพร้อมของการใช้งานระบบสารสนเทศจากผู้ใช้งาน
>>แบบประเมินความพึงพอใจของครู นักเรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อการสื่อสารของผู้นำระดับสูง ในการนำองค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ และค่านิยม
>>แบบประเมินความพึงพอใจของครูและนักเรียนต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้นำระดับสูงในการกำกับเกี่ยวกับกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับ
>>แบบประเมินความพึงพอใจของความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อผู้นำระดับสูง
>>แบบประเมินความพึงพอใจของชุมชนต่อการทำประโยชน์เพื่อความผาสุกของสังคม
>>แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนด้านต่างๆ
>>แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้งานสารสนเทศ
>>แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการจัดการของผู้ส่งมอบ
>>แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการประชุมผู้ปกครอง
>>แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการเยี่ยมบ้านนักเรียน
>>แบบประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
>>แบบประเมินความพึงพอใจต่อการสนับสนุนสำคัญที่โรงเรียนจัดให้
>>แบบประเมินความพึงพอใจต่อวิธีจัดการกับข้อร้องเรียนของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
>>แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินของโรงเรียนเชียงของวิทยาคม
>>แบบประเมินการปฏิบัติตามค่านิยม OBECQA ของครู
>>แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อความเชื่อมั่นมาตรการการลดระดับความกังวลของครูและผู้บริหารด้านต่างๆ ในระดับดีขึ้นไป
>>แบบประเมินความพึงพอใจต่อบริการการศึกษาระดับดีขึ้นไปของนักเรียน
>>แบบประเมินความพึงพอใจต่อบริการการศึกษาระดับดีขึ้นไปของผู้ปกครองนักเรียน
>>แบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรระดับดีขึ้นไปของนักเรียนจำแนกตามหลักสูตรชั้น ม.ต้น
>>แบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรระดับดีขึ้นไปของนักเรียนจำแนกตามหลักสูตรชั้น ม.ปลาย
>>แบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรระดับดีขึ้นไปของผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ม.ต้น
>>แบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรระดับดีขึ้นไปของผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ม.ปลาย
>>แบบประเมินความพึงพอใจผลการประเมินด้านต่างๆที่แสดงถึงการเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลที่ดีของผู้นำระดับสูง ในระดับดีขึ้นไปของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

>>แบบประเมินความพึงพอใจของครู นักเรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

>>แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน

Message us