วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

วิสัยทัศน์

  • มุ่งมั่นจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปฏิรูปการเรียนรู้  สู่คุณภาพมาตรฐานการศึกษา

พันธกิจ

  • จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา  ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  เป็นบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรม  มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพระดับสากล

เป้าประสงค์

  1. ผู้เรียนได้รับโอกาสในการศึกษาระดับมัธยมศึกษาอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง
  2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  3. ครูสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  4. โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการศึกษา และพัฒนาสู่คุณภาพระดับสากลโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

Message us