ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนเชียงของวิทยาคม เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๔ โดยทางอำเภอและราษฏรในพื้นที่ได้บุกเบิกพื้นที่ตั้งโรงเรียนครั้งแรกจำนวน ๑๙ ไร่ ๒ งาน ๒ ตารางวา ณ บริเวณบ้านโจ้โก้ ติดถนนสายเทิง-เชียงของ และได้ร่วมกันบริจาคเงินสร้างอาคารเรียนหลังแรกตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ แล้วทางอำเภอได้รายงานขอเปิดโรงเรียนในปี พ.ศ. ๒๕๐๕ และได้รับอนุมัติให้เปิดโรงเรียนเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ์ พ.ศ. ๒๕๐๖ เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทำพิธีเปิดเรียนวันแรกเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ มีนักเรียน ๒๓ คน ครู ๓ คน และได้รับอนุมัติให้เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๒๔ปัจจุบันโรงเรียนเชียงของวิทยาคม มีพื้นที่ ๖๖ ไร่ ๑ งาน ๓๔ ตารางวา มีอาคารเรียนถาวร ๓ หลัง อาคารชั่วคราว ๑ หลัง (ปรับเป็นโรงอาหาร) อาคารหอประชุม ๑ หลัง โรงฝึกงาน ๒ หลัง บ้านพักครู ๑๑ หลัง บ้านพักภารโรง ๑ หลัง ห้องน้ำห้องส้วม ๙ หลัง และอาคารอื่น ๆ อีก ๖ หลัง

Message us