ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป 

โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ ๓๕๐ หมู่ที่ ๑๐ บ้านโจ้โก้ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย โทรศัพท์ ๐ ๕๓๗๙ ๑๔๓๔ โทรสาร ๐ ๕๓๗๙ ๑๕๓๗ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เนื้อที่ ๖๖ ไร่ ๑ งาน ๓๔ ตารางวา เขตพื้นที่บริการ ได้แก่ ตำบลเวียง ตำบลสถาน ตำบลศรีดอนชัย
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
โรงเรียนเชียงของวิทยาคมเริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๔ โดยทางอำเภอและราษฎรในพื้นที่ได้บุกเบิกพื้นที่ตั้งโรงเรียนครั้งแรกจำนวน ๑๙ ไร่ ๒ งาน ๒ ตารางวา ณ บริเวณบ้านโจ้โก้ ติดถนนสายเทิง-เชียงของ และได้ร่วมกันบริจาคเงินสร้างอาคารเรียนหลังแรกตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ แล้วทางอำเภอด้ายงานขอเปิดโรงเรียนในปี พ.ศ. ๒๕๐๕ และได้รับอนุมัติให้เปิดโรงเรียน เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๖ เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทำพิธีเปิดเรียนวันแรกเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ มีนักเรียน ๒๓ คน ครู ๓ คน และได้รับอนุมัติให้เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๒๔ จนถึงปัจจุบัน
อัตลักษณ์
เรียนดี เล่นดี มีมารยาท
เอกลักษณ์
โรงเรียนดีใกล้บ้าน สานฝันชุมชน สร้างคนก้าวหน้า รักษาสิ่งแวดล้อม เตรียมพร้อมสู่สากล
ปณิธานของโรงเรียน
มุ่งมั่นจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิรูปการเรียนรู้ สู่คุณภาพมาตรฐานการศึกษาชาติ
สีประจำโรงเรียน
สีม่วง-ขาว
สีม่วง คือ ชาติ-องค์ราชัน สีขาว คือ ศาสนา
อักษรย่อ 
ช.ข.ว.
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๗๐ คน
จำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๐๘๓ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๔๕๐ คน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๖๓๓ คน

Message us